Get Adobe Flash player

Školská jedáleňVedúca: Bc. Ježová Eva

Hlavná kuchárka: Fulková Monika

Kuchárka: Ferancová Iveta

Pomocné sily: Mináriková Veronika a Maliarová Libuša

Telefón: 0948 484070

Stravná jednotka: MŠ - 1,29 € /deti v hm. núdzi - 0,16 €/
1.stupeň - 1,11 € /deti v hm. núdzi - 0,01 €/
2.stupeň - 1,19 € /deti v hm. núdzi - 0,09 €/
Dosp. a cudzí - 2,65 €

Čas výdaja: 11:30 - 13:45
12:00 - 12:30 cudzí stravníci (obedy sa vydávajú do čistých obedárov)

Prihlasovanie stravy: Kedykoľvek v priebehu mesiaca, najneskôr jeden deň pred začatím stravovania do 14:00. Stravné sa uhrádzamesačne vopred poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom na účet školskej jedálne. Šeky sa vydávajú okolo 22. v mesiaci a musia sa zaplatiť do konca mesiaca. Kto nemá zaplatenú stravu nedostane obed. Žiaci sú povinný nosiť pravidelne stravné lístky. Vydanie nových stravných lístkov je možné za poplatok 0,50 €

Odhlasovanie stravy: Telefonicky alebo osobne v ŠJ. V zmysle vyhlášky 121/94 MŠ SR sa stravník odhlasuje deň vopred do 14:00. V pondelok do 8:00. Prvý deň neprítomnosti môže prevziať obed rodinný príslušník do obedára.

Jedáleň

Jedáleň