Get Adobe Flash player

Materská školaVyučovanie jednotlivých predmetov zabezpečujú:


Počet tried: 3 - Lienky, Včielky, Motýliky

Počet detí: 61

Prevádzka MŠ: Po - Pi od 6:30 do 16:00

Telefón: 0948 484071

Prihlasovanie detí do MŠ: na základe prihlášky v mesiaci marec

Mesačný poplatok na dieťa: 17 €

Mesačný poplatok pred vstupom do školy - 5 ročné deti: 0 €

Stravovanie detí: desiata a olovrant v areáli MŠ; obed v školskej jedálni

Stravná jednotka: desiata: 0,28 €
obed: 0,68 €
olovrant: 0,23 €

Aktivity MŠ: - významnejšie aktivity sú poriadané v spolupráci rodičov a ZŠ,
- zapájanie sa do environmentálnych projektov školy.

- zameranie na dopravnú výchovu.

Krúžky MŠ: - oboznamovanie s cudzím jazykom (anglický jazyk),
- tanečný,
- krúžok digit. technológie.

Plány MŠ: - pokračovanie v realizácií projektov,ktoré budú spĺňať účel výchovy a vzdelávania deti predškolského veku,
- pokračovanie v realizácií aktivít MŠ s rodinou na báze aktivity, vzťahov rodina – škola,
- pokračovanie v tradícií vzájomných kontaktov s I. ročníkom ZŠ na báze dôvery a spoupráce,
- pokračovanie v spolupráci s logopédiou pri odstraňovaní porúch v reči detí pred vstupom do ZŠ,
- posiľňovanie enviromentálneho cítenia detí, záujem o prírodu, ekológiu, uvedomenie si významu a hodnoty životného prostredia.

Plán environmentálnej výchovy

Plán dopravnej výchovy


Včielky

Lienky