Get Adobe Flash player

Rada školy


    Rada školy pri ZŠ s MŠ Brodno bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách v novembri roku 2012. Funkčné obdobie začalo týmto dňom na obdobie 4 rokov.
    Rada školy začala svoju činnosť ustanovujúcim zasadnutím dňa 01.12.2012. Má 11 členov, ktorí sa schádzajú pravidelne 4x ročne, v mesiacoch október, január, marec a jún, prípadne podľa potreby.
    Vyjadruje sa ku všetkým závažným otázkam a skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy a ku koncepčným zámerom rozvoja školy. Uvedené sú v § 3 odst.7 zákona SNR č.542/1990 Zb..

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za
1. Anna Tvrdá predseda pedagogických zamestnancov ZŠ
2. Mgr. Zdenka Špaldoňová podpredseda pedagogických zamestnancov MŠ
3. Ing. Soňa Kovalčíková člen nepedagogických zamestnancov
4. Mgr. Miriam Kalinová člen rodičov MŠ
5. Janka Bačová člen rodičov ZŠ
6. Ing. Iveta Pažická člen rodičov ZŠ
7. Janka Líšková člen rodičov ZŠ
8. Mgr. Dana Králová člen delegovaný zriaďovateľom
9. Ing. Ján Pažický člen delegovaný zriaďovateľom
10. Ján Puček člen delegovaný zriaďovateľom
11. Ing. Martin Kapitulík člen delegovaný zriaďovateľom